Български Спортен Тотализатор излезе с официална позиция по повод обвиненията на спортния министър Радостин Василев.

Ето какво пишат от тотото:

"Във връзка с публикуваното съобщение в пресцентъра на Министерството на младежта и спорта, Ви информираме, че нито един член на Управителния съвет или ръководния състав на Български Спортен Тотализатор, не е оказвал натиск, заплахи за репресии и уволнение, и не е изисквал по никакъв начин от служителите на ДП БСТ, да подписват "определени" декларации с неясно съдържание.

Посоченото в съобщението преустановяване на трудовите правоотношения срещу обезщетение е на основание чл. 331 от Кодекса на труда. Прекратяването им, базирайки се на това основание, е изцяло законосъобразно волеизявление и на двете страни и с изплащането на договорени обезщетения не се нанасят имуществени вреди на ДП БСТ и ММС. Законодателят е предвидил възможността трудовото правоотношение да бъде прекратено именно по този начин - срещу изплащане на обезщетение. Никъде в трудовото законодателство не съществува забрана към работодателя да се възползва от правото си за прекратяване трудовите правоотношения на свои служители на гореспоменатото основание.

Предприятието не се издържа от държавния бюджет на Република България, а изцяло от търговска дейност и следователно оперативните му разходи не се влияят от бюджетирани за него средства. Начислените обезщетения са изцяло от перо самоиздръжка на ДП "Български спортен тотализатор", като по никакъв начин не намаляват изплащаните отчисления към ММС и не оказват влияние върху бюджета за развитие на българския спорт и култура.

Година

2017

2018

2019

2020

2021

Приходи в млн.

149

157

169

245

288

Разходи за заплати в млн.

17

17

18

22

26

% разходи за заплати

11%

11%

11%

9%

9%

Данък хазарт НАП в млн.

22,3

23,6

25,4

36,5

42,9

Отчисления ММС в млн.

23,9

25,4

27,5

31

42

ДП БСТ успява да намали темпа на ръст на разходите за персонал, който е 9% за 2021 г. и 2020 г. съответно, но съпоставен с ръста на приходите, който е 18% и 45% се вижда, че приходите нарастват по-бързо

от разходите. От приложената таблица е видимо, че с годините разхода за персонал става по-малък процент от приходите на ДБ БСТ.

*Данните за 2021 са предварителни

ДП БСТ успява да намали темпа на ръст на разходите за персонал, който е 9% за 2021 г. и 2020 г. съответно, но съпоставен с ръста на приходите, който е 18% и 45% се вижда, че приходите нарастват по-бързо

от разходите. От приложената таблица е видимо, че с годините разхода за персонал става по-малък процент от приходите на ДБ БСТ.

*Данните за 2021 са предварителни

Благодарение на настоящото ръководство на Български спортен тотализатор успяхме да спрем негативните финансови резултати, оптимизираме значително разходите, и за кратък срок повишихме приходите от продажби на хазартна дейност. Успехите, дошли вследствие добрата екипна работа, доведоха съответно до увеличаване на паричните отчисления за спорта, културата и Национална агенция по приходите".