От Търговския регистър обявиха, че Конгрес на БФС на 20 май 2022 година няма да има. Това стана факт след отказа да се впише поканата за свикване на общо събрание. На него трябваше да се гласува бюджет на футболния съюз, тъй като това не бе сторено на извънредния конгрес през октомври миналата година.

Ето решението на Търговския регистър:

ОТКАЗ

No 20220324161015/28.03.2022г.

По повод на заявление вх. No 20220324161015 / 24.03.2022г. от Марио Стойчев Арабистанов на основание чл. 24 от Закона за търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ отказвам обявяване на следните актове:

Покана за свикване на общо събрание на членовете на ЮЛНЦ в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

От БФС с обръщение: Какво направихме за ЦСКА, хронология на наказаното добро

От БФС с обръщение: Какво направихме за ЦСКА, хронология на наказаното добро

Разполагали с доказателства

Сдружение , ЕИК 000692965

Мотиви:

С настоящото заявление е постъпило искане за обявяване на покана за свикване на Общо събрание/ Конгрес на Български футболен съюз, ЕИК 000692965 (за краткост БФС), подадено по

електронен път от адв. Марио Стойчев Арабистанов.

Съгласно чл.50, ал.3 от обявения Устав на БФС, заседанията на Изпълнителния комитет /ИК/ се свикват чрез писмена покана, изпратена до всеки от членовете /лично, срещу подпис или по

електронна поща/ най-малко 5 работни дни преди насрочения ден.

Удостоверено е разгласяване на поканата, отправена от Президента на БФС до членовете на ИК, чрез електронни писма, изпратени на 16.03.2022г., която дата съответства на изходящия номер, положен върху писмената покана - изх.No 1-5-75/16.03.2022г.

Заседанието на ИК е насрочено на 23.03.2022г.

Според правилата на чл.60, ал.5 от ГПК и чл.72, ал. 3 от ЗЗД, Когато срокът изтича определено число дни преди известен ден, този ден, както и денят на изтичането на срока не се броят.

Следователно, при покана връчена на 16.03.2022г., установеният и цитиран срок от пет работни дни, изтича на 23.03.2022г. и първата възможна дата за законосъобразно протичане на УС е

24.03.2022г.

Същевременно част от адресите на електронна поща, до които са изпратени покани на 16.03.2022г., не съвпадат с тези - съдържащи се в нарочната Справка.

Налице е и списък със саморъчно положени имена и подписи на членове на ИК, придружаващ писмената покана с изх.No 1-5-75/16.03.2022г., но същият не удостоверява дата, на която лицата са положили своите подписи, както и липсва доказателство, че поканата е доведена до личното знание на Петър Величков. Последният не присъства и на проведеното заседание на ИК от 23.03.2022г.

На следващо място е необходимо да се отбележи, че дневният ред, при който е проведено заседанието на ИК, не съответства на дневния ред, съдържащ се в отправената покана. Доколкото, съгласно чл.50, ал.2 от Устава, заседанието е свикано от президента, не е възможно да се прецени, че допълването на дневния ред с решение да се насрочи и свика Конгрес на БФС -

отново извършено от Президента чрез позоваване на чл.50, ал.4 от Устава - може да бъде преценено, като обсъждане на отделни въпроси. Още повече, както бе посочено и по-горе, при отсъствието на Петър Величков, ИК не е заседавал в своя пълен състав, както и двама от останалите му членове са били представлявани по пълномощие. Пълномощното, издадено от

Атанас Фурнаджиев в полза на Борислав Михайлов, не съдържа разширително овластяване за гласуване по въпроси, които не са включени в предварително оповестения дневен ред.

Нарушената процедура по свикването на заседанието на ИК, налага извод за незаконосъобразност на утвърдената покана за ОС/ Конгрес, а оттам и до невъзможност същата да бъде обявена по електронното дело на БФС.

Както е отбелязано и в Решение No 664/05.11.2021г. по т.д.No 760/2021г. на Апелативен съд- София, свикването на ОС на сдружението представлява сложен фактически състав, скрепен с

правните последици за действителност и законосъобразност на решенията му. При допуснати нарушения на правилата за свикване на ОС, тези нарушения са достатъчни сами по себе си, за да се счете, че решенията на ОС са незаконосъобразни.

Допуснатите нарушения при свикване на заседанието на ИК на 23.03.2022г., изразяващо се в неспазване на чл.50, ал.3 и 4 от Устава, не би могло да бъде санирано дори от проведено ОС с

наличие на необходимия кворум, нито чрез конкретно поведение на членове на сдружението при провеждане на събранието.

При съобразяване на така изложените пропуски, както и отчитане на сроковете по чл.19, ал.2 от ЗТРРЮЛНЦ, в случай на последващо отправяне на аналогично заявление не по-късно от

13.04.2022г., покана за свикване на ОС/ Конгрес, насрочен за 20.05.2022г., може да бъде обявена при спазване на едномесечния срок, установен в чл.37, ал.5 от Устава.

С оглед посоченото и на основание чл.21, т. 4 и 5 от ЗТРРЮЛНЦ, постановявам отказ по заявление вх.No 20220324161015.

Отказът може да се обжалва в 7 (седем) дневен срок от връчването му пред Софийски градски съд чрез Агенция по вписванията.