Българска федерация по шахмат 2022 проведе Общо отчетно събрание, на което бе приета бюджетна рамка от 151 000 лева за 2023 година. Според председателя на федерацията Васил Антонов тази рамка е минимална и може да се разшири до края на годината.

Ето и информацията от БФШ 2022 за проведеното събрание:

"На 18 март в хотел "Ростов" в Плевен се проведе първото Общо отчетно събрание на Българска федерация по шахмат 2022. В обявения предварително час - 12.30, бяха представени лично или чрез пълномощници 38 клуба, което даде възможност събранието да започне без отлагане. Председателят на Мандатната комисия Петьо Маринов докладва наличието на изискуемия кворум и даде думата на г-н Васил Антонов - председател на БФШ 2022. След кратко приветствие се пристъпи към избор на председател на събранието. За такъв бе избран г-н Живко Жеков. Проведен бе избор на преброители и протоколчик, след което се пристъпи към работа по дневния ред.

Единодушно бе приет отчетът за дейността на федерацията през 2022 година, в който бяха посочени редица вътрешни нормативни документи, приети през отчетния период, а също действията, предприети във връзка с кандидатстване за членство във ФИДЕ. В свое изложение към тази точка Васил Антонов описа и насоките през настоящата година за развитие на започнатото през миналата.

Акцент бе поставен на ползотворните срещи с представител на ФИДЕ, посетил нашата страна. По втора точка от дневния ред единодушно бе приет годишният финансов отчет за 2022 година. По трета точка председателят на федерацията запозна делегатите с бюджета, внесен от Управителния съвет за утвърждаване от Общото събрание.

Представена бе детайлна информация по отделните пера, като бе поставен акцент на допълнителните възможности за финансиране в хода на текущата година. В отговор на въпроси от делегати г-н Антонов изтъкна, че настоящата бюджетна рамка от 151 000 лева е минимална и подлежи на актуализация през годината при възможности за допълнителни приходи.

"Основен приоритет в моята дейност и тази на екипа ми е пълна прозрачност - както на приходите и разходите, така и на вземането на решения и заплащането на всички дължими суми" - подчерта в изказването си председателят. При гласуването на бюджета 37 делегати подкрепиха предложението, а един се въздържа. Четвърта точка предвиждаше промени в Устава на сдружението. Аргументирайки своето предложение, подкрепено и от решение на Управителния съвет, Васил Антонов посочи, че тези промени ще дадат възможност за по-голяма гъвкавост в дейността на федерацията както от гледна точка на приобщаване на спонсори, така и в оперативната работа.

Текстовете бяха гласувани поотделно, като предложенията събраха почти пълно мнозинство. По последната, пета точка от дневния ред, бе гласувано предложение за промяна в състава на Управителния съвет. С голямо мнозинство Деян Димитров от гр. Шабла бе избран за член на ръководството.

Събранието премина в дружеска и конструктивна атмосфера - такава, от каквато родният шахмат има нужда, за да продължи надграждането в правилна посока."