Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Българска федерация по баскетбол единодушно реши на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ да свика извънредно Общо събрание на 25 ноември 2019 година (понеделник) от 09.00 часа в град София, хотел "Рамада", зала "Опал" при следния дневен ред:

1. Приемане на Национална Програма за развитие на българския баскетбол 2020 - 2023 година;

2. Утвърждаване на проект за бюджет на БФБаскетбол за 2020 година;

3. Промени в Системата от показатели за оценка и финансово подпомагане на дейността на БК от ММС и други изтoчници;

4. Други.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Везенков: Готов съм за игра

Везенков: Готов съм за игра

"Огромно благодаря на доктор Порчелини"