Гражданският съвет за стадион "Христо Ботев" подписа общ меморандум заедно с кмета на община Пловдив Костадин Димитров за последващи действия по завършването на спортното съоръжение.

Ето и пълният текст на документа:

Днес, 29.05.2024 г. се проведе среща между г-н Костадин Димитров, Кмет на Община Пловдив и представители на Гражданския съвет за подпомагане на строителството на стадион "Христо Ботев".

На проведената среща страните се съгласиха за следното:

1. В срок до 31.05.2024 г. Кметът на Община Пловдив да състави комисия за установяване на дефекти в гаранционния срок след въвеждането в експлоатация на етап 1.1. от строителството на стадион "Христо Ботев", която да провери състоянието на приетите СМР и да състави констативен протокол в срок до 10.06.2024 г.

1.1. В състава на комисията да бъдат включени Директор дирекция "Строителство и инвестиции" инж. Хакъ Сакъбов и експерти в дирекцията, представители на строителния надзор и проектанта, представителя на Гражданския съвет инж. Петър Костов, представител на ПФК Ботев АД и други, по преценка на Кмета на община Пловдив. По време на огледа могат да присъстват и други, запознати с дефектите лица.

1.2. При констатиране на дефекти в гаранционния срок, в срок до 20.06.2024 г. Кметът на община Пловдив да предяви претенции по законовия ред за отстраняване на същите към строителя ДЗЗД "Колежа".

2. В срок до 17.06.2024 г. Община Пловдив да възложи на проектанта арх. Георги Савов препроектирането по разширяване обхвата на етап 1.2., като в този етап се включат и обекти, чието изпълнение е предвидено за етап 2, както и препроектирането на оставащото за изпълнение в етап 2 от строителството на стадион "Христо Ботев" с цел оптималното функциониране на обекта. В двуседмичен срок след внасяне на всяка една от преработките с изготвен ОСИП да се допълни разрешението за строеж за етап 1.2. и впоследствие на етап 2 по реда на чл. 154 от ЗУТ.

3. В едноседмичен срок след допълване разрешението за строеж по реда на чл. 154 от ЗУТ за етап 2, описано в т. 2, Община Пловдив да направи официално писмено запитване до Агенцията по обществени поръчки какъв е законовият ред за възлагане изпълнението на етап 2 от строежа на стадион "Христо Ботев".

4. В срок до 07.06.2024 г. да бъде представен анекс или нов договор на представителя на Граждански съвет Пловдив инж. Петър Костов със срок приемането на етап 1.2 от строителството на стадион "Христо Ботев".

5. В срок до 31.05.2024 г. да се представи на инж. Петър Костов подписания анекс, с който се удължава срока на изпълнението на етап 1.2. от строителството на стадион "Христо Ботев" между Община Пловдив и ДЗЗД "Колежа".

Паметник на Динко Дерменджиев ще бъде изграден на стадион "Христо Ботев"

Паметник на Динко Дерменджиев ще бъде изграден на стадион "Христо Ботев"

обяви "Фондация Жълто и Черно"