Комисията за подготовка на Конгреса за избор на нов президент на Българския футболен съюз подготви шест правила, в които се съдържат определени изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите за поста.

Изпълкомът ще заседава на 16 януари

Изпълкомът ще заседава на 16 януари

Началният час е 14:00

Ето кои са те:

1. Кандидати за президент на БФС се издигат от Футболни клубове (ФК) - редовни членове на БФС.

2. Предложените лица трябва да отговарят на изискванията на Устава на БФС, което се удостоверява със съответните документи.

Когато управителният орган на ФК-член на БФС е колективен, решението за издигане на кандидатура за президент се взема с обикновено мнозинство от всички членове и следва да бъде подписано от гласувалите.

3. Предложението се подава до БФС от представляващия ФК-член или от изрично упълномощено от него лице в периода 15 януари - 1 февруари 2018 г. и се регистрира в деня на постъпването му, в отделен регистър в деловодството на БФС на адрес: София, ул. "Витошко лале" № 18.

Предложения, постъпили след 1 февруари 2018 г. не се регистрират.

4. В 7-дневен срок от внасяне на предложението, но не по-късно от 1 февруари 2018 г., кандидатът или изрично упълномощено лице представя в деловодството на БФС следните документи:

- Свидетелство за съдимост на издигнатия кандидат за участие в избор по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

- Декларация (по образец) от кандидата за президент на БФС за конфликт на интереси в системата на БФС (получава се от деловодството).

5. Регистрираните кандидатури се публикуват на интернет страницата на БФС, най-малко 10 дни преди датата на провеждане на конгреса - не по-късно от 5 февруари 2018 г. Публикуването се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни.

6. Документите на кандидатите за президент на БФС се преглеждат от Комисията за подготовка на Конгреса за тяхната редовност и съответствие с изискванията на Устава. Комисията се произнася с решение, което се представя пред Конгреса на БФС.

Йордан Лечков: Отдавна работя върху това Боби Михайлов да спечели

Йордан Лечков: Отдавна работя върху това Боби Михайлов да спечели

"Нека се концентрираме върху платформи, а не лични нападки", заяви шефът в БФС

За шефското място се борят настоящият президент - Борислав Михайлов и Любослав Пенев. Мераци да застане начело има и Ивайло Дражев, който обаче не отговаря на всички изисквания и няма да може да вземе участие в Конгреса.