Ръководството на Ботев (Пловдив) излезе с официално съобщение, с което внесе някои подробности около стадион "Христо Ботев". Ето какво гласи то:

"Уважаеми Ботевисти,

На 11.02.2019 г., се проведе работна среща между представители на Ръководството на ПФК Ботев АД и представители на Фонд за градско развитие.

На срещата бе потвърдено, че след полученото миналата седмица от УО на ОПРР становище и получените писма за принципна подкрепа от междинното звено при Община Пловдив за финансиране чрез финансови инструменти по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" ОПРР 2014 - 2020, както и на кмета на Община Пловдив, проектът Реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните на стадион "Христо Ботев" попада в обхвата на дейностите, които са допустими за финансиране и е възможно той да бъде финансиран под формата на заем от Фонд за градско развитие.

На срещата бяха обсъдени необходимите действия, които следва да бъдат извършени, както и документите, които следва да бъдат представени от ПФК Ботев АД по отношение на функционалността на обекта, изискванията към бизнесплана и предоставяне на необходимите обезпечения".

Николай Киров дава шанс на юношите на Ботев (Пловдив) срещу Марица

Николай Киров дава шанс на юношите на Ботев (Пловдив) срещу Марица

Контролата е в сряда