ЦСКА ще пусне 3 милиона ак­ции и при втората им публич­на продажба, пише в."Тема Спорт". Решението е било взе­то преди 4 дни от Управител­ния съвет на клуба. УС е опреде­лил и дата за предстоящото Общо събрание на акционери­те, на което ще бъде обсъдена втората кампания. То ще се проведе на 17 юли.

Датата на стартиране и край на предс­тоящото публично предлагане ще бъдат официализирани именно тогава. Отсега обаче е решено на борсата отново да бъдат пуснати общо 3 милио­на книжа.

Управителният съвет на клуба пък има за задача да опре­дели колко да струва 1 акция и какъв да бъде минималният праг, който трябва да бъде из­купен. В случай че той бъде достигнат, кампания­та ще премине успешно и ЦСКА ще стане публично дружество.

Тогава клубът ще трябва да публикува финансов отчет на всеки няколко месеца. Това е и фикс-идеята на Александър Томов като ръ­ководител на червените. Второто публично предлагане на книжа по всяка вероятност ще започне през месец август. Според информация на изданието цената за една акция ще е по-нис­ка, отколкото при първото предлагане, ко­гато бе 3 лева.

Сега се очаква да е 1 или 2 лв. На предстоя­щото събрание ще бъдат обсъде­ни и възможни промени в Надзор­ния съвет. Такива могат да бъдат правени по предло­жение на акцио­нери те, които са придобили дялове на ЦСКА от мажоритарния собственик "Лира Инвестмънтс".

Броят на акционери­те е 69 към 9 май 2014 г. От тях 64 са физически лица, а 5 -юридически. С най-голям дял е Петър Манджуков - 495 000 ак­ции, или 7.62% от капитала на клуба. Бизнесменът бе на "Армия­та" вчера, където се срещна с изпълнителния директор Алек­сандър Тодоров. Двамата обсъ­диха въпроси около оператив­ното управление на клуба, ка­то коментираха и предстоя­щия ремонт на сектор Г.