Ръководството на ЦСКА обяви датата, на която ще започне връщането на парите на всички, закупили си с акции. "Червените" публикуваха на официалния си сайт всички резултати от кампанията, както и информация за изплащането на сумите на акционерите.

Резултати от приключила подписка за първично публично предлагане на акции


„Професионален футболен клуб ЦСКА" АД уведомява за резултатите от приключилата подписка за първично публично предлагане на акции на „Професионален футболен клуб ЦСКА" АД, проведена въз основа на Проспект за публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 243-Е от 28.02.2014г. Публичното предлагане приключи неуспешно при следните резултати:

- Дата на приключване на подписката: 19.05.2014г.

- Общ брой предложени за записване акции: 3 000 000 бр. обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка.

- Минимално количество, при което емисията се счита за успешна: записани и заплатени 1 409 210 бр. акции.

- Общ брой записани акции: 359 206 бр. акции.

- Сума, получена срещу записаните акции: 1 077 618 лв.

- Размер на комисионните възнаграждения и други разходи по публичното предлагане, включително платени на КФН такси: 34 661 лв.


ПОКАНА

по чл. 89, ал. 4 ЗППЦК

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА" АД с ЕИК 130212106, със седалище и адрес на управление: Република България, град София, ул. „Драган Цанков" № 3, във връзка с чл.89, ал.3 и ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомява лицата, които са придобили акции от временната емисия на „ПФК ЦСКА" АД за условията и реда за връщане на набраните суми:

В съответствие с чл.58 от Правилника за дейността на Централен депозитар АД, същият ще изготви и изпрати списъци към всички инвестиционни посредници, чрез които има закупени акции от временната емисия, с данни за клиентите, които са ги закупили и сумите, които трябва да им бъдат възстановени.

Всички акционери от временната емисия на ЦСКА ще получат обратно стойността на закупените от тях акции от инвестиционните посредници, чрез които са ги придобили, след представяне на документ за самоличност и в съответствие с вътрешните правила и процедури на всеки инвестиционен посредник.

Началният срок за изплащане на сумите е 02.06.2014г.

Няма краен срок за възстановяване на паричните средства
- в случай на неполучаване, те се съхраняват в клиентска сметка при посредника и няма давностен срок за получаването им.


„ПФК ЦСКА" АД