Българската федерация по баскетбол ще проведе редовното Общо събрание на централата на 14 март от 9.00 часа в зала "Киото" на хотел "Маринела" в София. Сбирката ще протече при следния дневен ред:

- Отчет на Управителния съвет за изминалия период от предишното Общо събрание

- Отчет на Контролния съвет за изминалия период от предишното Общо събрание

- Финансов отчет за 2022 г. и утвърждаване на проект за бюджет за 2023 година

- Утвърждаване на резултатите от системата от показатели за оценка и финансово подпомагане на дейностите на баскетболните клубове от ММС и други източници

- Промени в Устава на БФБ

- Избор на нови членове на УС на БФБ

- Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали са на разположение на членовете в адреса на управление на федерацията гр. София, бул. "Васил Левски" 75, ет. 6, ст. 602. На основание чл.13, ал.2 от Устава на БФБ настоящата покана се публикува на официалната интернет страница на федерацията.