От столичния гранд Левски публикуваха важна информация за акционерите, които искат да участват в Общото събрание на клуба на 17 юли. Ето какво се казва в комюникето на "сините":

Уважаеми Акционери,

Във връзка с провеждане на годишното Общо събрание на акционерите (ОСA) от "Професионален футболен клуб Левски" АД, което ще се проведе на 17 юли 2020 г. от 11:00 ч. в сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов" с адрес: гр. София, ул. "Тодорини кукли" № 47, Ви уведомяваме за следното:

Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва в 10:00 часа и ще се извършва на вход "ВИП" в сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов".

Всички акционери - физически лица, притежаващи обикновени поименни акции с право на глас, които имат желание да вземат участие в ОСA, следва да носят документ за самоличност, с който да се легитимират при регистрация, заедно с копие или оригинал на своите акции или временни удостоверения.

Акционерите - юридически лица, притежаващи обикновени поименни акции с право на глас, които имат желание да вземат участие в ОСA се представляват от вписаното им представляващо лице. В случай че представляващото ги физическо лице е възпрепятствано, следва да ги представлява физическо лице с изрично пълномощно. Ако дружеството се представлява единствено заедно от повече лица, представляващите следва да упълномощят едно физическо лице да упражни правата им на общото събрание. При регистрацията за участие в ОСА, следва да се представят:

- копие или оригинал на притежаваните акции или временни удостоверения;

- документ удостоверяващ актуалното състояние на дружеството към датата на провеждане на ОСА: удостоверение за актуално състояние, разпечатка от партидата на дружеството в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел /ТРРЮЛНЦ/ или регистър БУЛСТАТ;

- документ за самоличност.

Акционерите, притежаващи привилегировани акции без право на глас, които имат желание да присъстват на ОСA, следва да носят документ за самоличност /за ФЛ/, респективно удостоверение за актуално състояние или разпечатка от ТРРЮЛНЦ /за ЮЛ/, с който да се легитимират при регистрация, заедно с копие или оригинал на своите акции или временни удостоверения.

В случай че сте акционер и имате желание, но нямате възможност да присъствате лично на ОСA, можете да упълномощите друго дееспособно физическо лице да Ви представлява в ОСA. Образец на пълномощно, можете да изтеглите от сайта на клуба.

Наследниците на починали акционери следва да се легитимират при регистрацията с "Удостоверение за наследници", като в случай, че са повече от един, следва да се представляват в ОСA от едно упълномощено лице.

Представителството на малолетни акционери, притежаващи обикновени поименни акции с право на глас, се осъществява от техните родител/и или настойник. В случай че същите имат желание да вземат участие в ОСA, следва да представят "Удостоверение за раждане" на малолетния акционер и документ за самоличност на представляващия го.

Непълнолетни акционери, притежаващи обикновени поименни акции с право на глас, които имат желание да вземат участие в ОСA, следва да се придружават от един родител или настойник. Непълнолетният акционер следва да представи "Удостоверение за раждане" и документ за самоличност, а придружаващият го родител или настойник - документ за самоличност.

Апелираме акционерите да спазят часа за регистрация. Събранието ще започне в 11:00 ч.

От Ръководството на "ПФК Левски" АД

Павел Колев: Би трябвало Левски да е част от първенството през новия сезон, оставката ми не стои на дневен ред

Колев: Би трябвало Левски да е част от първенството през новия сезон, оставката ми не стои на дневен ред

"Правим всичко възможно да осигурим бюджета на Левски, срещата в БФС показа, че мнението на клубовете не е важно"